MIĘDZYNARODOWE TARGI TECHNIKI GRZEWCZEJ, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

27-29 lutego 2024

konferencje

Patronat wydarzeń

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Rejestracja na konferencję nie upoważnia do wejścia na imprezę targową.

Wybierz wydarzenie

Zarejestruj się na konferencję i otrzymaj darmową wejściówkę na targi.

Rynek HVACR cały czas ewoluuje. Nowe wyzwania ekologiczne, drożejące nośniki energetyczne, a także wymagania związane z poprawą efektywności energetycznej systemów HVACR wymagają nowych technologii i rozwiązań. I właśnie o tych wszystkich zmianach technologicznych, o nowościach i premierach rynkowych, ale także o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych zmianach prawnych, mających wpływ na działalność branży, będziemy chcieli porozmawiać z Państwem podczas konferencji organizowanej przez redakcję czasopisma Chłodnictwo&Klimatyzacja.

Zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele firm przekażą Państwu najnowsze informacje związane z wymaganiami prawnymi w zakresie instalacji HVACR, przedstawią trendy technologiczne oraz praktyczne rozwiązania w zakresie budowy i modernizacji układów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

01.03.2023

10:30 – 10:45

Przywitanie gości, otwarcie targów

Dariusz DRĄG dyrektor ds. rozwoju PTAK WARSAW EXPO

10:45 – 11:15

Rynek HVACR wobec nowych wyzwań i sytuacji rynkowej

Wojciech ŻMIGRODZKI, Krajowe Forum Chłodnictwa

11:15 – 11:45

Rynek pomp ciepła w Polsce – perspektywy rozwoju i zagrożenia

Małgorzata SMUCZYŃSKA, PORT PC

11:45 – 12:00

Pompy ciepła TROPICO

Jacek RACHWAŁ – NABILATON/NOXA

12:00 – 12:45

Nowe wymogi i ograniczenia dla firm importujących urządzenia i producentów z branży HVACR w kontekście nowelizacji ustawy F-gazowej w UE

Agnieszka TOMASZEWSKA – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Strategii i Analiz, Pełnomocnik ds. Zarządzania Środowiskowego w MKiŚ

12:45 – 13:00

Zastosowanie innowacyjnych, elektrycznych systemów grzewczych na przykładzie firmy TERMOFOL

Jakub JANIK, TERMOFOL

13:00 – 13:15

Clivia, czyli przyszłość – premiera inteligentnych klimatyzatorów

Rafał PIGUŁA, FREE Polska

13:15 – 14:00

Obecnie realizowane i planowane przedsięwzięcia NCBR na rzecz budowy innowacyjnych rozwiązań HVAC

Mariusz SKWARCZYŃSKI – Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR

14:00 – 14:15

KONSI – Innowacyjne pompy ciepła R32 i R290

Karol BRUS – Grupa SYSTHERM

14:15 – 14:35

Dyrektywy EPBD – nowelizacja aktów prawnych

Justyna KOZUŃ – Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

14:35 – 15.00

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Barbara WĄSOWSKA – Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

15:00 – 15:15

Właściwy dobór pompy ciepła w budynkach modernizowanych. Podstawowe błędy doborowe.

Dariusz STACHURA, KLIMA-THERM

15:15 – 15:45

Polska na Europejskim rynku HVACR – kluczowe trendy i rozwój

Marta WÓJCIK, EUROVENT MARKET INTELLIGENCE

02.03.2023

10:00 – 10:45

PPOŻ Wymagania, wytyczne w zakresie projektowania systemów wentylacji pożarowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w świetle najnowszych standardów projektowych

dr inż. Grzegorz KUBICKI, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

10:45 – 11:30

Kształtowanie i jakość środowiska wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej– zalecenia i wymagania, trendy technologiczne

dr inż. Jerzy SOWA, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

11:30 – 12:00

Redukcja 30% kosztów inwestycyjnych oraz znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych przy zastosowaniu central z wbudowaną pompą ciepła LMF Clima – analiza na przykładzie budynku biurowego w Krakowie

Paweł JAŃCZYK, ALEXA DYSTRYBUCJA

12:00 – 12:30

PARP Twój partner w biznesie, Fundusze Europejskie 2021–2027 dla firm – badania, inwestycje, rozwój

Ilona RUDKA, Departament Komunikacji i Marketingu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12:30 – 13:00

Wiarygodność deklarowanych danych technicznych central wentylacyjnych a rzeczywiste zużycie energii

Igor SIKOŃCZYK, Eurovent

13:00 – 13:30

Ciepło z Gree – ekosystem rozwiązań grzewczych

Mateusz GÓRZ, FREE POLSKA

13:30 – 14:00

Midea – system VRF V8

Małgorzata Kurek, ZYMETRIC

14:00 – 14:30

Typowe lata meteorologiczne oraz strefy klimatyczne Polski wyznaczone dla lat 1991 -2020– wpływ na analizy energetyczne, dobór i wielkość urządzeń/systemów HVACR oraz możliwości optymalizacji pracy

dr inż. Piotr NAROWSKI, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

OFERTA DLA FIRM PRELEKCJI PODCZAS KONFERENCJI W DNIU 1 I 2 MARCA:

INFORMCJE:
Paweł OTŁOWSKI
tel. kom.: 604 588 275 e-mail: p.otlowski@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Piotr PIETRAK
tel. kom.: 604 588 257 e-mail: p.pietrak@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

REDAKCJA Chłodnictwo&Klimatyzacja:
Marek STACHURKA-GELLER
tel. kom.: 501 395 650 e-mail: m.stachurka@chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Konferencja organizowana przez Krajową Izbę Kominiarzy

Data: II dzień targów 02.03.2023Organizator: Krajowa Izba Kominiarzy.

02.03.2023

10:00 - 10:30

Błędy projektowe, wykonawcze, eksploatacyjne wentylacji grawitacyjnej.

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

10:30 - 11:00

Komunikacja dachowa

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

11:30 - 12:00

Odpowiedzialność kominiarza w pracy

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

12:00 - 12:30

Wentylacja grawitacyjna a nawiewy i nawiewniki

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY

13:00 - 14:00

Let's be smart!- rozwiązania systemowe Walraven

Walraven Sp. z o.o.

14:00 - 14:30

Automatyzacja pracy w serwisach MSP

Łukasz Dyczkowski

PROGRAM CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA PSDZ i ZIDA Sp. z o.o. DLA PROJEKTANTÓW, DOZORU TECHNICZNEGO i WYKONAWCÓW tzw. DACHÓW ZIELONYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA:

1.1. FUNKCJE I ZALETY tzw. dachów zielonych:

 • aspekt społeczny;
 • aspekt przestrzenny;
 • aspekt ekonomiczny;
 • aspekt ekologiczny.

1.2. GŁÓWNE RODZAJE tzw. dachów zielonych I ICH PODZIAŁY ze względu na:

 • ich położenie względem obiektu budowlanego (WNĘTRZNE albo ZEWNĘTRZNE);
 • cel ich budowy – tj. O FUNKCJI OZDOBNEJ, PRODUKCYJNEJ, SPECJALNEJ, w tym:
  Z SPECJALISTYCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ:
  ✓ SPORTOWĄ – dla przykładu wspomniana murawa Stadionu Narodowego;
  ✓ WZMOCNIONĄ (np. NETLON ADVANCED TURF, FIBRETURF), rzadko eksploatowanych (drogi p. pożarowe, podjazdy do altan śmietnikowych itp.);
  OBIEKTÓW militarnych, tajnych PRZEJŚCIA DLA DZIKICH ZWIERZĄT, ZABYTKOWE.
 • rodzaj zastosowanej zieleni – wykorzystywane rośliny:
  (W UPRAWIE: INTENSYWNEJ, EKSTENSYWNEJ, PÓŁINTENSYWNEJ, MIESZANEJ);
 • ich użytkowanie (UŻYTKOWANE PRZEZ LUDZI albo NIEUŻYTKOWANE PRZEZ LUDZI);
 • podmioty uprawnione do ich użytkowania (UŻYTKU PUBLICZNEGO albo PRYWATNE);
 • na zastosowanie lub brak warstwy izolacji termicznej:
  NIEOCIEPLONE;
  DOCIEPLONE, z ich dalszym podziałem z uwagi na układ warstw hydroizolacji i termoizolacji (O TRADYCYJNYM albo ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW);
 • zróżnicowanie nachylenia połaci dachu – tj. O PŁASKIEJ, SKOŚNEJ, STROMEJ POŁACI
  DACHOWEJ,
 • zróżnicowany stopień nachylenia zazielenianej powierzchni – tj. O PŁASKIM, SKOŚNYM, STROMYM albo ZRÓŻNICOWANYM NACHYLENIU ZAZIELENIONEJ POWIERZCHNI,
 • kompatybilność materiałowa produktów systemu (SYSTEMOWE, tzw. „NIESYSTEMOWE”);
 • rolę substratu w systemie (tzw. „JEDNO” albo WIELOWARSTWOWE);
 • budowę hydroizolacji (JEDNOWARSTWOWĄ albo DWUWARSTWOWĄ).

1.3. ASPEKTY FORMALNOPRAWNE:

 • teren biologicznie czynny;
 • odbiory: końcowy, częściowy, techniczny, prac zanikowych lub ulegających zakryciu;
 • odpowiedzialność za błędy, np. stosowanie tzw. ziemi z wykopu zamiast specjalistycznego
  substratu.

2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA:

2.1. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZIDA:

 • „Dach zielony” w uprawie ekstensywnej „sedum” (optymalny, lekki);
 • „Dach zielony” w uprawie ekstensywnej „sedum” – spadzisty;
 • „Dach zielony” w uprawie półintensywnej „kwietna łąka”;
 • „Dach zielony” w uprawie intensywnej (ekonomiczny, bioróżnorodny);
 • Drzewo na tzw. dachu zielonym;
 • Dach komunikacyjny (ruch pieszy i samochodowy).

2.2. Bezpieczeństwo p.poż tzw. dachu zielonego.
2.3. Pielęgnacja i warunki gwarancji tzw. dachu zielonego.
2.4. SPECJALISTYCZNE SUBSTRATY ZIDA na tzw. dachy zielone.