NORFI POLSKA

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Usuwamy ze środowiska pracy człowieka substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Naszą specjalnością jest eliminowanie zagrożeń dróg oddechowych u źródła ich powstawania. Wraz z rosnącym doświadczeniem i rozwojem kompetencji poszerzyliśmy ten zakres o równie szkodliwe dla zdrowia człowieka pyły, dymy, mgły, pary oraz gazy.

EN

We remove from the work environment substances dangerous for human health and life. Eliminating polluted air at its source is our core business. Along with the growing experience and development of competence, we have expanded this range with dust, fumes, mists, vapours and gases equally harmful to human health.